Algemene voorwaarden

De academie voor volwassenenonderwijs, Level Up Beauty Academy is gevestigd te 3630 Maasmechelen, Koninginnelaan 72 en is gekend in de Kruispuntbank Ondernemingen met het ondernemingsnummer BE 0729.579.362.

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich inschrijft voor een professionele opleiding of workshop aan de Level Up Beauty Academy wordt in deze algemene voorwaarden een cursist genoemd. De cursist verklaart meerderjarig te zijn op het moment van de inschrijving. Minderjarigen kunnen enkel worden ingeschreven als cursist mits schriftelijke toestemming van ouders of voogd.

Alle opleidingen die Level Up Beauty Academy organiseert zijn professionele opleidingen en zijn bedoeld voor natuurlijke personen of rechtspersonen die zich professioneel willen laten bijscholen. Level Up Beauty Academy organiseert onderwijs dat direct tot doel heeft een vak of een beroep aan te leren via bijscholing, herscholing of permanente vorming.

INSCHRIJVINGSGELD:

Rekeningnummer BE58 7360 5895 8179.

Voor de workshops dient het volledige cursusgeld bij de inschrijving betaald te worden.

Voor langdurende cursussen dient steeds een voorschot betaald te worden van minstens 1/3 van het totaal verschuldigde cursusgeld, binnen de 14 dagen. Het resterend cursusgeld moet 4 weken voor aanvang van de lessen betaald worden of indien gespreide betaling voor de laatste les van de cursus.

Gespreide betaling:

Het saldo van het cursusgeld voor deze welbepaalde cursussen dient betaald te worden in maximaal 4 schijven. Het reeds betaalde voorschot 1/2, 1/3 of 1/4 is steeds van dit afbetalingsplan uitgesloten. Dus het inschrijvingsgeld kan verspreid betaald worden in 2 tot maximum 4 delen. Afhankelijk van de duur van de opleiding.

Wanneer de cursist met Level Up Beauty Academy een afbetalingsplan is overeengekomen en de cursist beslist een opleiding stop te zetten zal steeds het volledig openstaande bedrag onmiddellijk opeisbaar worden.

Wanneer de betaling van het voorschot (langdurende) of desgevallend het volledig cursusgeld door Level Up Beauty Academy ontvangen wordt, zal een factuur voor voldaan verstuurd worden met de bevestiging van de inschrijving.

Het tijdstip van ontvangst van het voorschotbedrag of cursusgeld bepaalt de volgorde op de lijst van deelnemers aan een opleiding.

Gespreide betaling is enkel mogelijk voor opleidingen en workshops boven de 300 euro incl. btw

Werkpakketten:

Een werkpakket mag niet gespreid betaald worden.
Deze mag niet meer geannuleerd worden en dient volledig betaald te zijn alvorens deze in ontvangst te krijgen.

OPLEIDING OF WORKSHOP ANNULEREN:

Level Up Beauty Academy kan kosteloos een nog niet begonnen opleiding annuleren indien deze annulering dient te gebeuren ten gevolge van de onbeschikbaarheid van docent(en) of onvoldoende inschrijvingen. De reeds ingeschreven (niet uitgestelde of geannulleerde) cursisten krijgen het reeds betaalde voorschot terugbetaald, zonder intresten of enige andere vergoeding.

Level Up Beauty Academy is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van annulering, uitstel of andere wijzigingen van de cursus of georganiseerde activiteit. De organisatie van de cursussen omhelst een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Een ingeschreven cursist kan zijn/haar inschrijving uitstellen naar een volgende cursusreeks mits in de gekozen cursusreeks vrije plaatsen zijn, of annuleren onder de volgende modaliteiten:

LAATTIJDIG OF NIET BETALEN:

De cursist die laattijdig of niet betaalt is van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het openstaande bedrag. Daarenboven is de cursist van rechtswege en zonder ingebrekestelling een vergoedende intrest verschuldigd van één procent per begonnen maand berekend op het openstaande bedrag. Deze schadevergoeding en vergoedende intresten zijn verschuldigd los van het feit of de betreffende lessen al dan niet gevolgd zijn door de cursist.

Door het inschrijvingsformulier per post te verzenden, door het betalen van een afgesproken voorschot of het volledige cursusgeld of door het invullen van het elektronische inschrijvingsformulier op de website van Level Up Beauty Academy, verklaart de cursist uitdrukkelijk akkoord te gaan met huidige algemene voorwaarden en deze uitdrukkelijk te aanvaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onderwijs – en andere activiteiten die door Level Up Beauty Academy worden georganiseerd.

De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.

Level Up Beauty Academy stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande cursussen of activiteiten.

Elk geschil tussen de cursist en Level Up Beauty Academy wordt beheerst door het Belgisch Recht en zullen uitsluitend voorgelegd worden aan het Vrederechter te Maasmechelen of de Rechtbanken te Tongeren, afhankelijk van de waarde van het geschil.

Students Stories

x

Nieuwsbrief

Ontvang de nieuwste Level Up updates rechtstreeks in je mailbox. Geen zorgen, we sturen je geen spam.