Algemene voorwaarden

De academie voor volwassenenonderwijs, Level Up Beauty Academy is gevestigd te 3630 Maasmechelen, Koninginnelaan 72 en is gekend in de Kruispuntbank Ondernemingen met het ondernemingsnummer BE 0893.806.795.

Level Up Beauty Academy is erkend door het Vlaamse Gewest als dienstverlener in het kader van de KMO-portefeuille, met erkenningsnummer DV.0218866

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich inschrijft voor een professionele opleiding of workshop aan de Level Up Beauty Academy wordt in deze algemene voorwaarden een cursist genoemd. De cursist verklaart meerderjarig te zijn op het moment van de inschrijving. Minderjarigen kunnen enkel worden ingeschreven als cursist mits schriftelijke toestemming van ouders of voogd.

Alle opleidingen die Level Up Beauty Academy organiseert zijn professionele opleidingen en zijn bedoeld voor natuurlijke personen of rechtspersonen die zich professioneel willen laten bijscholen. Level Up Beauty Academy organiseert onderwijs dat direct tot doel heeft een vak of een beroep aan te leren via bijscholing, herscholing of permanente vorming.

Een inschrijving is slechts definitief na betaling van het cursusgeld of na betaling van het vastgelegde voorschot 1/3 op het rekeningnummer BE82 0017 9419 6468.

Voor de workshops dient het volledige cursusgeld bij de inschrijving betaald te worden.

Voor langdurende cursussen (zie website) dient steeds een voorschot betaald te worden van minstens 1/3 van het totaal verschuldigde cursusgeld. Het resterend cursusgeld moet 4 weken voor aanvang van de lessen betaald worden.

Gespreide betaling:
Het saldo van het cursusgeld voor deze welbepaalde cursussen dient betaald te worden in maximaal 3 schijven. Het reeds betaalde voorschot 1/3 is steeds van dit afbetalingsplan uitgesloten. Dus het inschrijvingsgeld kan verspreid betaald worden in 3 tot maximum 4 delen. Afhankelijk van de duur van de opleiding.

Wanneer de cursist met Level Up Beauty Academy een afbetalingsplan is overeengekomen en de cursist beslist een opleiding stop te zetten zal steeds het volledig openstaande bedrag onmiddellijk opeisbaar worden.

Wanneer de betaling van het voorschot (langdurende) of desgevallend het volledig cursusgeld door Level Up Beauty Academy ontvangen wordt, zal een factuur voor voldaan verstuurd worden met de bevestiging van de inschrijving.

Het tijdstip van ontvangst van het voorschotbedrag of cursusgeld bepaalt de volgorde op de lijst van deelnemers aan een opleiding.

Gespreide betaling is enkel mogelijk voor opleidingen en workshops boven de 300 euro incl. btw

Werkpakketten
Een werkpakket mag niet gespreid betaald worden.
Deze mag niet meer geannuleerd worden en dient volledig betaald te zijn alvorens deze in ontvangst te krijgen.

Voor KMO’s (met btw-nummer) bestaat de mogelijkheid om voor 40% een subsidie aan te vragen via de KMO-portefeuille, hetgeen moet gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na de aanvang van de opleiding.

De Level Up Beauty Academy is niet aansprakelijk voor de aanvragen van de KMO portefeuille, deze verantwoordelijkheid ligt bij de cursist zelf.

Level Up Beauty Academy kan kosteloos een nog niet begonnen opleiding annuleren indien deze annulering dient te gebeuren ten gevolge van de onbeschikbaarheid van docent(en) of onvoldoende inschrijvingen. De reeds ingeschreven (niet uitgestelde of geannulleerde) cursisten krijgen het reeds betaalde voorschot terugbetaald, zonder intresten of enige andere vergoeding.

Level Up Beauty Academy is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van annulering, uitstel of andere wijzigingen van de cursus of georganiseerde activiteit. De organisatie van de cursussen omhelst een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Een ingeschreven cursist kan zijn/haar inschrijving uitstellen naar een volgende cursusreeks mits in de gekozen cursusreeks vrije plaatsen zijn, of annuleren onder de volgende modaliteiten:

De cursist die laattijdig of niet betaalt is van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het openstaande bedrag. Daarenboven is de cursist van rechtswege en zonder ingebrekestelling een vergoedende intrest verschuldigd van één procent per begonnen maand berekend op het openstaande bedrag. Deze schadevergoeding en vergoedende intresten zijn verschuldigd los van het feit of de betreffende lessen al dan niet gevolgd zijn door de cursist.

Door het inschrijvingsformulier per post te verzenden, door het betalen van een afgesproken voorschot of het volledige cursusgeld of door het invullen van het elektronische inschrijvingsformulier op de website van Level Up Beauty Academy, verklaart de cursist uitdrukkelijk akkoord te gaan met huidige algemene voorwaarden en deze uitdrukkelijk te aanvaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onderwijs – en andere activiteiten die door Level Up Beauty Academy worden georganiseerd.

De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.

Level Up Beauty Academy stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande cursussen of activiteiten.

Elk geschil tussen de cursist en Level Up Beauty Academy wordt beheerst door het Belgisch Recht en zullen uitsluitend voorgelegd worden aan het Vrederechter te Maasmechelen of de Rechtbanken te Tongeren, afhankelijk van de waarde van het geschil.

Students Stories

★★★★★

Waaaaw!! Wat een TOP leerkracht! Een aanrader om hier les te volgen...er worden steeds de nodige extra tips en informatie meegegeven door haar super ervaring in de praktijk! Geen enkele vraag is te veel voor haar, ze helpt je altijd graag verder!!

- Lambaerts Sofie

★★★★★

Opleiding wimperlifting gevolgd. Echt top met veel één op één uitleg. Aanrader!

- Jolien Massa

Lambaerts Sofie

Level Up Beauty Academy Secreteriaat

Openingsuren
Maandag t/m vrijdag
(van 10u tot 16u)
voor administratieve vragen

Tel: 0488 42 32 95
Mail: info@levelupacademy.be

x

Nieuwsbrief

Ontvang de nieuwste Level Up updates rechtstreeks in je mailbox. Geen zorgen, we sturen je geen spam.